Fri Frakt!

Image caption appears here

Add your deal, information or promotional text

Hur Länge Klarar man sig Utan Mat? En Överlevnadsguide

Skriven av: Anders Karlsson

|

|

Tid att läsa 12 min

Har du någonsin funderat över din förmåga att överleva utan mat? Det är en fråga som kanske inte dyker upp vid middagsbordet, men den är absolut relevant i scenario där livsmedel plötsligt blir en bristvara. Vare sig du är ute på äventyr i vildmarken, eller bara nyfiken på kroppens uthållighet, så är frågan hur länge man klarar sig utan mat något vi alla någon gång ställt oss. För att ge svar på denna fråga måste vi kika närmre på hur vår kropp fungerar och vad som faktiskt sker när matintaget upphör.

Vad säger vetenskapen?

Den senaste forskningen tar oss djupare in i frågan om hur länge människan kan klara sig utan mat, och svaren är lika fascinerande som de är komplexa. Vetenskapen visar att tiden en person kan överleva utan mat starkt påverkas av faktorer som vattenintag, tiaminintag (vitamin B1), personens allmänna hälsotillstånd samt den fysiska miljön.


Så länge klarar man sig utan mat och vatten:


 • Sammantaget verkar det vara möjligt att överleva utan mat och dryck inom ett tidsspann på  8 till 21 dagar . Om en person bara berövas mat kan överlevnadstiden till och med gå upp till cirka två månader, även om detta påverkas av många faktorer.


Så länge klarar man sig utan mat:


 • Läkarnas tumregel är att en vuxen och välnärd människa kan klara sig utan mat i  40 dagar förutsatt att personen har tillgång till vatten. Denna siffra är dock inte huggen i sten, då varje individuellt fall varierar stort baserat på de ovan nämnda variablerna. 

 • Enligt studier från hungerstejker uppstår det dock kritiska och livshotande komplikationer efter 21 dagar.

 • Det finns också studier på 23 irländska fångar som under en hungerstrejk 1981 klarade sig i snitt  61 dagar  utan mat, där en av fångarna avbröt hungerstrejken efter 70 dagar och överlevde. Det framgår dock inte hur deras hälsa påverkades i efterhand, men troligtvis inte så bra.


Sammanfattningsvis kan man säga att en frisk och välnärd vuxen person kan klara sig i upp till ett par månader utan mat, men kommer sannorlikt efter 21 dagar att få livshotande komplikationer. 


Källor: Illustrerad Vetenskap, Läkartidningen, National Library of Medicine. 

Grundläggande om kroppens energibehov

Det intressanta är att våra kroppar anpassar sig till svält genom att successivt bromsa ner metabolismen och nyttja energireserverna mer effektivt, vilket är en uråldrig mekanism för överlevnad. Kroppens primära energikälla under normala förhållanden kommer från den mat vi äter. När tillgången till näring minskar eller blir obefintlig, växlar kroppen till “survival mode” där den börjar använda glykogen (lagrad glukos) och senare fettreserver som energikälla. När dessa resurser tar slut, börjar den bryta ner muskelvävnad för energi. Kroppens basalmetabolism - den energi den använder under fullständig vila för att upprätthålla vitala funktioner såsom andning, blodcirkulation och cellproduktion - bestämmer i hög grad hur snabbt dessa resurser konsumeras. Om kroppen inte kan upprätthålla sin basalmetabolism, börjar organ att sluta fungera, vilket i slutändan kan leda till död. Vetenskapliga studier angående basalmetabolism och kroppens anpassningsmekanismer ger insikt i vikten av att balansera energiintaget med kroppens behov.

kroppens energibehov

Studier på fasta och överlevnad

Forskning på fasta har avslöjat några av de mest anmärkningsvärda sätten som kroppen anpassar sig för att överleva längre perioder utan mat. Dessa studier betonar kroppens förmåga att skifta från att använda kolhydrater som sin primära energikälla till att använda fett och i sista hand proteiner (muskler), vilket minimerar energiförbrukningen. I experimentella studier har deltagarna uppvisat en långsam nedgång i både fysisk och mental prestanda, vilket tyder på att kroppen prioriterar funktioner som är nödvändiga för överlevnad. Ett fascinerande område inom forskningen om fasta och överlevnad är upptäckten av autofagi - en process där kroppen rensar ut skadade celler och genererar nya, vilket potentiellt kan förlänga livslängden under perioder av svält. Dessa insikter gör det möjligt för oss att djupare förstå de komplexa mekanismerna bakom fasta och överlevnad samt hur individer kan optimeras sina chanser att överleva under extremt svåra förhållanden.

tomt i kylen

Läs vår relaterade artikel

Hur Länge Håller Vatten i Dunk

Överlevnadsberättelser från verkliga livet

Överlevnadsberättelser från verkliga livet spelar en avgörande roll i vår förståelse för människans förmåga att klara sig utan mat under extremt svåra förhållanden. Dessa berättelser är inte bara gripande och inspirerande; de erbjuder även viktiga lärdomar om överlevnadens psykologi och fysiologi. Människor som överlevt mot alla odds har ofta haft en sak gemensamt – en stark vilja att överleva kombinerat med en förmåga att anpassa sig till sin miljö och att utnyttja de resurser de haft tillgängliga. Dessa berättelser tjänar som påminnelser om att våra kroppar och sinnen har en otrolig förmåga att kämpa och anpassa sig under tider av nöd, ofta mycket längre än vad vi kanske tror är möjligt. De illustrerar också vikten av att vara psykiskt förberedd och ha grundläggande kunskap i överlevnadsteknik.

Exempel på extrema fall

Ett av de mest omtalade exemplen på extrem överlevnad är fallet med  Aaron Ralston , som fastnade under en sten i Utahs öken och överlevde genom att amputera sin egen arm efter att ha varit fastklämd i flera dagar. Ett annat exempel är historien om  Julianne Koepcke , som var den enda överlevande från en flygplanskrasch i Perus djungel och lyckades ta sig till säkerhet trots brist på mat och rent vatten i 11 dagar. Dessa extraordinära berättelser, samt många andra liknande, skärskådar gränserna för mänsklig uthållighet och beslutsamhet. De visar också på betydelsen av att ha överlevnadskunskaper och tillräcklig mental styrka för att möta utmaningar som kan framstå som oöverstigliga.

Kroppens anpassningsmekanismer

Kroppens förmåga att anpassa sig till svält är inget mindre än fascinerande. Genom att förstå dessa mekanismer kan vi bättre förbereda oss på situationer där mat är knappt tillgänglig. När tillgången till kalorier minskar, kickstartar kroppen en serie komplexa anpassningsprocesser för att skydda vitala organ och funktioner. Dessa biologiska justeringar inkluderar ämnesomsättningsförändringarhormonella justeringar och en omfördelning av energiresurser. De syftar alla till att maximera överlevnad under svåra förhållanden. Genom forskning och historiska observationer har vi lärt oss hur vår kropp gradvis skiftar sitt fokus från omedelbar energiproduktion till längre och mer hållbara energikällor.

Faser i svältprocessen

Under fasta genomgår kroppen flera faser, var och en med sina unika egenskaper och utmaningar. Från initial energianvändning av glukos lagrad i levern, till gradvis ökad nedbrytning av fett och i sista hand protein, varje fas spelar en kritisk roll i överlevnad. Detta är ett bevis på människokroppens otroliga flexibilitet och förmåga att anpassa sig till mindre gynnsamma förhållanden. Att förstå dessa faser ger inte bara insikt i våra biologiska svarsmekanismer på svält men understryker också vikten av att vara väl förberedd på tider då mat kan vara svår att komma åt.

Den första svältfasen: Glykogenförbrukning

I den initiala fasen av fasta, som kan variera från 24 till 72 timmar efter senaste måltid, använder kroppen primärt lagrat glykogen från levern som energikälla. Glykogen är en form av lagrade kolhydrater som snabbt kan omvandlas till glukos, kroppens föredragna energikälla. Under denna fas fortsätter energinivåerna att vara relativt stabila eftersom kroppen effektivt kan kompensera för den minskade tillförseln av extern energi. Detta skede är ofta den minst utmanande delen av svälten, men det förbereder kroppen för de mer krävande faserna som följer.

Den andra svältfasen: Nedbrytning av fettreserver

När glykogenreserverna börjar sina inleds nedbrytningen av fettreserver, en process som kan sträcka sig över flera veckor beroende på individens fettlager. Denna fas kallas ofta för ketos eller ketogen fas eftersom kroppen börjar producera ketonkroppar som en alternativ energikälla när glukosnivåerna är låga. För många markerar detta en betydande omställning då energin från fett tar längre tid att omvandla jämfört med glykogen, vilket kan resultera i lägre energinivåer och trötthetskänslor. Trots dessa utmaningar är nedbrytningen av fettreserver en avgörande mekanism som möjliggör längre perioder utan mat.

Den tredje svältfasen: Proteinnedbrytning

 sista och mest allvarliga fasen av svält kallas för den tredje svältfasen, även känd som proteinnedbrytningsfasen. Den inträffar när kroppens lagrade fetter och kolhydrater i stort sett är förbrukade. I detta skede tvingas kroppen att vända sig till sina egna proteiner för energi, vilket innebär att muskler och andra vitala proteiner börjar brytas ner. Denna fas är särskilt skadlig eftersom proteiner är avgörande för kroppens strukturella och funktionella integritet. De används inte bara för energi utan också för att underhålla celler och producera nya proteiner som enzymer och hormoner. När proteinnedbrytningen fortskrider, kan det leda till allvarliga hälsoproblem och till och med död, eftersom kroppens vitala system påverkas. 

Risker med långvarig fasta

Långvarig fasta kan framstå som en effektiv metod för att testa kroppens gränser och renande förfaranden. Men, den medför även flera risker som inte bör ignoreras. När kroppen är utan näring över en längre tid börjar den använda sina egna resurser för energi, vilket leder till förlust av viktiga näringsämnen, muskelmassa och slutligen en minskning av metabolismens hastighet. Detta kan påverka kroppens förmåga att utföra grundläggande funktioner och ökar risken för bestående skador. Dessutom kan psykologiska effekter som ökad irritabilitet, koncentrationssvårigheter och depression uppstå som en direkt följd av näringsbrist och stress på kroppen under fasta.

"Om Gud inte ville att vi skulle äta djur, varför skapade han dem då av kött?"

- John Cleese

Näringsbrister

Vid långvarig fasta upplever kroppen en akut brist på viktiga näringsämnen, vilket kan leda till allvarliga hälsoproblem. Vitaminer och mineraler spelar en kritisk roll för kroppens dagliga funktion - allt från immunförsvarets funktion till cellernas förmåga att reparera sig själva och energiproduktion. När dessa näringsämnen saknas, kan det resultera i anemi, minskat immunförsvar, benförtunning och andra näringsrelaterade tillstånd. Dessutom kan bristen på essentiella fettsyror och protein över tid försvaga hjärtmuskeln och andra vitala organ.

Fysiska och psykiska risker

De psykiska och fysiska riskerna med långvarig fasta sträcker sig längre än de uppenbara tecknen på svaghet och utmattning. Psykologiskt kan fasta leda till utvecklingen av ätstörningar, då relationen till mat blir förvrängd genom extremt restriktiva dieter eller fasteperioder. Fasta kan också utlösa eller förvärra befintliga psykologiska tillstånd som ångest eller depression genom att kroppen hamnar i ett stressat tillstånd på grund av näringsbrist. På den fysiska sidan medför fasta risker som elektrolytobalans och uttorkning, vilket kan ha farliga konsekvenser för hjärtat och andra organ samt leda till allvarliga medicinska tillstånd som njursvikt eller hjärnskador om inte hanterat korrekt.

Förberedelser för situationer med matbrist

Att förbereda sig för situationer där mat är en bristvara är inte bara en fråga om att ha tillräckligt med konserver hemma. Det handlar om att skapa en mental och fysisk beredskap som gör att du kan hantera stress, hungerkänslor och hur du rationellt använder de resurser du har tillgängliga. Nyckeln till framgång ligger i att vara så förberedd som möjligt – både mentalt och praktiskt. Det innebär att förstå grundläggande näringsprinciper, veta hur man filtrerar och renar vatten samt ha kunskaper i första hjälpen och grundläggande sjukvård. Att kunna identifiera ätbara växter och insekter kan också vara en livräddare i vilda miljöer. 


Här följer några konkreta tips på hur du kan förbereda dig:


 • Gör regelbundna övningar där du simulerar matbristsituationer för att testa din psykiska och fysiska uthållighet

 • Skaffa kunskap om vilda ätbara växter och insekter i ditt område

 • Lär dig grundläggande överlevnadstekniker, såsom att göra upp eld och rena vatten

 • Skaffa en krislåda med nödvändigheter för din plats och situation

 • Träna på att inta mindre portioner mat för att sänka din kropps dagliga behov av kalorier

 • Läs MSB:s artikel  Tillgång till mat i kris , genom att klicka på länken


Förberedelser gör inte bara att du känner dig säkrare; de ökar även dina chanser att klara dig genom tuffa tider. Genom att ha en mental inställning som är inriktad på problemlösning och genom att ständigt utöka dina färdigheter kan du bli mer motståndskraftig mot de utmaningar som livet ställer dig inför. Och glöm inte att tillgång till vatten är minst lika viktigt som mat i en överlevnadssituation. Att vara kunskapsrik om dessa aspekter kan göra skillnad mellan liv och död.  

Så kan du förbereda dig mentalt och fysiskt

Att stå inför en situation där mat är knapp kan vara en skrämmande upplevelse. Det är dock möjligt att förbereda sig både mentalt och fysiskt för att möta denna utmaning:


 • Mentalt, handlar det om att bygga en stark vilja och inställning som gör att du kan hantera hunger utan panik. Detta kan innebära att träna på mindfulness eller meditation för att öka din mentala robusthet. 

 • Fysisk förberedelse innebär att hålla kroppen i god form genom regelbunden fysisk aktivitet och genom att praktisera fasta periodvis. Detta hjälper dig inte bara att minska din kropps beroende av konstant matintag, men lär även kroppen att effektivare använda sina energilager. 

 • Utöver detta är det klokt att undvika överdrivet intag av socker och bearbetade livsmedel, vilket kan minska din kroppens effektivitet att hantera långvariga perioder utan mat. 


Genom att göra dessa förberedelser en del av din vardag, blir du bättre rustad för de tillfällen när tillgången till mat är begränsad, vilket kan vara avgörande för din överlevnad. 

Vikten av vattenintag under fasta

Under en fasteperiod är det absolut viktigt att fortsatt tänka på vätskeintaget. Vatten är kritiskt för kroppens funktioner, inklusive transporten av näringsämnen i kroppen, bortskaffande av avfall och upprätthållandet av kroppstemperaturen. När du fastar och kroppen börjar använda sina lagrade energiresurser, blir behovet av vatten ännu större för att hjälpa till med nedbrytningsprocesserna och elimineringen av toxiner. Risken för uttorkning ökar också eftersom du inte får i dig det vatten som vanligen finns i maten. Du bör därför sträva efter att dricka minst 2-3 liter vatten per dag under en fasteperiod, även om du inte känner dig törstig. Om möjligt, inkludera elektrolyter eller salt i ditt vattenintag för att hjälpa till med balansen av mineraler i kroppen, vilket kan bli obalanserad under fasta. Att förstå och respektera vikten av vattenintag under dessa tider är grundläggande för att förhindra allvarliga hälsoproblem och säkerställa att din fasta bidrar positivt till din överlevnad.

Tips för att hantera situationer utan tillgång till mat

Att hamna i en situation där tillgång till mat är begränsad kan vara en skrämmande upplevelse, men det finns konkreta åtgärder du kan vidta för att maximera din överlevnad och välbefinnande.


4 tips för att hantera situationer när du inte har tillgång till mat: 


 1. För det första är det viktigt att hålla huvudet kallt och inte ge efter för panik. Att rationera tillgänglig mat medvetet, genom att göra upp en plan för hur mycket och när du ska äta, hjälper dig att behålla energin så länge som möjligt. Tänk på att vissa födoämnen, som nötter och torkad frukt, ger mer energi per gram än andra och bör prioriteras. 

 1. Dessutom bör du fokusera på att säkra tillgången till rent dricksvatten, eftersom vätskebalansen är avgörande för din överlevnad. Att lära sig grundläggande kunskaper om hur man hittar och renar vatten kan vara livräddande. 

 1. Om möjligt, försök också att skaffa kunskap om vilka lokala växter som är ätbara och säkra att konsumera. 

 1. Ett annat tips är att hålla sig fysiskt aktiv för att upprätthålla kroppstemperaturen och muskelstyrkan, men utan att överdriva och därmed öka kroppens kaloribehov. 


Genom att följa dessa steg, planera noggrant och bibehålla optimismen kan du hantera svåra situationer mer effektivt och öka dina chanser att klara dig tills du får tillgång till mat igen. 

Hetaste produkterna just nu!

Vanliga Frågor och Svar

Vad händer om man inte äter på 7 dagar?

Att avstå från att äta i 7 dagar kan leda till allvarliga hälsokonsekvenser, däribland utmattning, svaghet och svårigheter att koncentrera sig. Kroppen kommer att börja använda sina energireserver, först genom att bryta ner glykogen lagrat i levern och musklerna, sedan genom att metabolisera fett och slutligen muskelvävnad, vilket kan leda till muskelförlust. Denna process kan orsaka elektrolytobalans och störa kroppens normala funktioner, vilket i värsta fall kan vara livshotande. Det är starkt rekommenderat att söka medicinsk rådgivning vid planer på att fasta längre perioder.

Vilken är den längsta tiden någon har överlevt utan mat?

Den längsta kända tiden en person har överlevt utan mat men med tillgång till vatten är cirka 74 dagar. Detta gällande fall hände med en irländsk politisk fånge på 1980-talet. Kroppens förmåga att överleva utan näring beror starkt på individens specifika fysiska kondition och tillgången till vätska.

Vad händer i kroppen om man inte äter så mycket?

Om man inte äter tillräckligt, påverkas kroppen negativt. Energinivån sjunker då kroppen börjar använda sina reservlager i form av fett och muskelmassa för energi, vilket i längden kan leda till muskelnedbrytning och försämrad fysisk förmåga. Även immunförsvaret försvagas, vilket gör en mer mottaglig för infektioner och sjukdomar. Utöver detta kan brist på näring leda till hormonella obalanser och påverkan på mental hälsa.

Vem har fastat längst?

Det längsta bekräftade fallet av fasta rapporterades hos Angus Barbieri, en man från Skottland, som fastade under medicinsk tillsyn i 382 dagar från 1965 till 1966. Han konsumerade endast te, kaffe, sodavatten och vitaminer. Detta exempel bör inte efterliknas utan professionell övervakning eftersom fasta under långa perioder kan ha allvarliga hälsorisker.

Search